Assessoria fiscal

Assessorament a particulars, autònoms i empreses

Un assessorament fiscal personalitzat permet als nostres clients el compliment a termini de totes les seves obligacions tributàries.

Assessorament i gestió fiscal

 • Alta, modificació i baixes censals (models 030 036)
 • Confecció i presentació de declaracions d’IVA (models 303 390)
 • Confecció i presentació de declaracions IRPF, Empresaris i professionals en Estimació Directa. Pagament fraccionat (model 130)
 • Confecció i presentació de declaracions de Retencions i ingressos a compte. Rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de Renda (models 111 190)
 • Confecció i presentació de declaracions de retencions i ingressos a compte. Rendes o rendiments procedents de l'arrendament o subarrendament d'immobles urbans (models 115 180)
 • Retencions i Ingressos a Compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de No Residents (establiments permanents).Determinats rendiments del capital mobiliari o determinades rendes (models 123 193)
 • Confecció i presentació de l’Impost sobre la renda de les persones físiques. Declaració anual (model 100)
 • Confecció i presentació de l’IVA. (models 303 390)
 • Declaració informativa. Entitats en règim d'atribució de rendes. Declaració anual (model 184)
 • Declaració informativa. Declaració anual d'operacions amb terceres persones (model 347)
 • Impost sobre la renda de no residents. Rendes obtingudes sense establiment permanent (model 210)

Procediments Tributaris

 • Alta i consulta comunicacions DEHU
 • Resposta a requeriments fiscals
 • Gestió d’Inspeccions fiscals
 • Ajornament de Deutes
 • Planificació Fiscal

Contacta'ns ara

Demana una consulta gratuïta amb nosaltres

Contacta’ns i t’assessorarem en els serveis que la teva empresa necessita. Pressupostos econòmics, ràpids i gratuïts