Accessibilitat

Jaumot.com s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb normativa WCAG 2.1 en matèria d'accessibilitat i que s'utilitza com a evidència de la justificació del criteri d'accessibilitat del Programa Kit Digital. Està estructurat d'acord amb els annexos de la norma UNE-EN 301 549:2022.

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al web https://www.jaumot.com/.